Rättsligt meddelande

Home 9 Rättsligt meddelande

MASA HOUSE

RÄTTSLIGT MEDDELANDE OCH DATASKYDD

Detta rättsliga meddelande (nedan kallat ”det rättsliga meddelandet”) reglerar användningen av tjänsten på Internetportalen casamasamarbella.com (nedan kallad ”webben”) av MARÍA JOSÉ MIRA VILLANO (CASA MASA) med säte på CALLE VICTOR OHAYON TAPIERO, 6, MARBELLA, 29602, MALAGA med CIF 25712953B.

Lagstiftning

Generellt gäller att förbindelserna mellan MARÍA JOSÉ MIRA VILLANO (CASA MASA) och användarna av dess telematiktjänster på webben omfattas av spansk lagstiftning och jurisdiktion. Parterna avstår uttryckligen från all annan jurisdiktion som kan vara tillämplig på dem och överlämnar uttryckligen till domstolarna i MARBELLA för att lösa alla tvister som kan uppstå i samband med tolkningen eller genomförandet av dessa avtalsvillkor.
Innehåll och användning
Användaren är informerad om och accepterar att tillgång till denna webbplats inte på något sätt innebär att en affärsrelation inleds med MARÍA JOSÉ MIRA VILLANO (CASA MASA). Webbplatsens ägare identifierar sig inte med de åsikter som bidragsgivarna ger uttryck för. Företaget förbehåller sig rätten att göra de ändringar som det anser lämpliga på sin webbplats utan föregående meddelande och kan ändra, ta bort eller lägga till både innehåll och tjänster som tillhandahålls via webbplatsen och det sätt på vilket de presenteras eller finns på dess servrar.

Immateriella och industriella rättigheter

MARÍA JOSÉ MIRA VILLANO (CASA MASA) äger den immateriella äganderätten till innehållet på webbsidorna, deras grafiska utformning och koder, och därför är det förbjudet att reproducera, distribuera, offentliggöra, omvandla eller utföra någon annan aktivitet med innehållet på webbsidorna, inte ens med angivande av källorna, utom med skriftligt tillstånd från MARÍA JOSÉ MIRA VILLANO (CASA MASA). Alla handelsnamn, varumärken eller kännetecken av något slag som finns på företagets webbsidor tillhör ägarna och är skyddade enligt lag.

Länkar

Förekomsten av länkar på MARÍA JOSÉ MIRA VILLANOs (CASA MASA) webbsidor är endast i informationssyfte och innebär inte i något fall ett förslag, en uppmaning eller en rekommendation om dem.
Konfidentialitet och uppgiftsskydd
I enlighet med RGPD av den 27 april 2016 informerar MARÍA JOSÉ MIRA VILLANO (CASA MASA) användaren om förekomsten av en automatiserad behandling av personuppgifter som skapats av och för MARÍA JOSÉ MIRA VILLANO (CASA MASA) och som ligger under dess ansvar, i syfte att upprätthålla och hantera relationen med användaren, samt informationsuppgifter. När MARÍA JOSÉ MIRA VILLANO (CASA MASA) accepterar dessa allmänna villkor kommer MARÍA JOSÉ MIRA VILLANO (CASA MASA) att kräva att användaren samlar in vissa viktiga uppgifter för att kunna tillhandahålla sina tjänster.

Registrering av filer och blanketter

Det är obligatoriskt att fylla i registreringsformuläret för att få tillgång till och utnyttja vissa tjänster som erbjuds på webbplatsen. Om du inte lämnar de begärda personuppgifterna eller inte godkänner denna dataskyddspolicy innebär det att du inte kan prenumerera, registrera eller delta i någon av de kampanjer där personuppgifterna begärs. I enlighet med bestämmelserna i RGPD av den 27 april 2016 informerar vi dig om att de personuppgifter som erhålls till följd av din registrering som användare kommer att ingå i en fil som ägs av MARÍA JOSÉ MIRA VILLANO (CASA MASA) med C.I.F 25712953B och adress CALLE VICTOR OHAYON TAPIERO, 6, MARBELLA, 29602, MALAGA, efter att ha genomfört de säkerhetsåtgärder som fastställs i kungligt dekret 1720/2007 av den 11 juni.

De tillhandahållna uppgifternas riktighet och sanningshalt.

Användaren är ensam ansvarig för att de uppgifter som lämnas in är korrekta och att de är sanningsenliga, och MARÍA JOSÉ MIRA VILLANO (CASA MASA) befrias från allt ansvar i detta avseende. Användaren garanterar och ansvarar under alla omständigheter för att de personuppgifter som lämnas in är korrekta, giltiga och äkta, och förbinder sig att hålla dem uppdaterade. Användaren samtycker till att lämna fullständig och korrekt information i registreringsformuläret eller prenumerationsformuläret. MARÍA JOSÉ MIRA VILLANO (CASA MASA) ansvarar inte för sanningshalten i den information som inte är egenhändigt utarbetad och för vilken en annan källa anges, och tar därför inte på sig något ansvar för hypotetiska skador som kan orsakas av användningen av sådan information. MARÍA JOSÉ MIRA VILLANO (CASA MASA) förbehåller sig rätten att uppdatera, ändra eller radera informationen på sina webbsidor och kan även begränsa eller neka tillgång till denna information. MARÍA JOSÉ MIRA VILLANO (CASA MASA) friskriver sig från ansvar för eventuella skador som användaren kan drabbas av till följd av fel, brister eller utelämnanden i den information som tillhandahålls av MARÍA JOSÉ MIRA VILLANO (CASA MASA) när den kommer från andra källor än MARÍA JOSÉ MIRA VILLANO (CASA MASA).

Cookies

Webbplatsen casamasamarbella.com använder cookies, som är fysiska informationsfiler som lagras i användarens egen terminal och som används för att underlätta användarens surfning på portalen. Användaren har i alla fall möjlighet att konfigurera webbläsaren på ett sådant sätt att installationen av dessa filer förhindras.

Syften

CASA MASAs syfte är att upprätthålla och hantera relationen med användaren samt att tillhandahålla information.

Mindreåriga

Om vissa av våra tjänster riktar sig specifikt till minderåriga kommer MARÍA JOSÉ MIRA VILLANO (CASA MASA) att begära föräldrarnas eller vårdnadshavarnas samtycke till insamling av personuppgifter eller, i förekommande fall, till automatiserad behandling av uppgifter.

Överföring av uppgifter till tredje part

MARÍA JOSÉ MIRA VILLANO (CASA MASA) kommer inte att överföra användaruppgifter till tredje part.

Utövande av rätten till tillgång, rättelse, annullering och invändning

Du kan skicka dina meddelanden och utöva din rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning, portabilitet och invändning till Internetadressen [email protected] eller med vanlig post till MARÍA JOSÉ MIRA VILLANO (CASA MASA), Ref. RGPD, CALLE VICTOR OHAYON TAPIERO, 6, MARBELLA, 29602, MALAGA. För att kunna utöva dessa rättigheter måste du bevisa din identitet till MARÍA JOSÉ MIRA VILLANO (CASA MASA) genom att skicka en fotokopia av din nationella identitetshandling eller något annat lagligt giltigt sätt. Ändringar eller rättelser av dina registreringsuppgifter kan dock göras på själva webbplatsen genom att först identifiera dig med ditt användarnamn och lösenord.

Säkerhetsåtgärder

MARÍA JOSÉ MIRA VILLANO (CASA MASA) har antagit de säkerhetsnivåer som krävs enligt lag för att skydda personuppgifterna och försöker installera de ytterligare tekniska medel och åtgärder som finns inom dess räckhåll för att undvika förlust, missbruk, ändring, obehörig åtkomst och stöld av de personuppgifter som lämnas till MARÍA JOSÉ MIRA VILLANO (CASA MASA), obehörig åtkomst och stöld av de personuppgifter som lämnats till MARÍA JOSÉ MIRA VILLANO (CASA MASA) ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå till följd av störningar, utelämnanden, avbrott, datavirus, telefonsvårigheter eller avbrott i det elektroniska systemets funktion, som orsakas av orsaker som MARÍA JOSÉ MIRA VILLANO (CASA MASA) inte kan kontrollera; Förseningar eller blockeringar i användningen av detta elektroniska system som orsakas av brister eller överbelastning av telefonlinjer eller överbelastning i databehandlingscentret, i Internetsystemet eller i andra elektroniska system, samt skador som kan orsakas av tredje part genom olagliga intrång utanför MARÍA JOSÉ MIRA VILLANOs (CASA MASA) kontroll. Användaren bör dock vara medveten om att säkerhetsåtgärderna på Internet inte är ointagliga.

Godkännande och samtycke

Användaren förklarar att han/hon har informerats om villkoren för skydd av personuppgifter och att han/hon accepterar och samtycker till att MARÍA JOSÉ MIRA VILLANO (CASA MASA) behandlar dem automatiskt, på det sätt och för de ändamål som anges i denna policy för skydd av personuppgifter. Vissa tjänster som tillhandahålls på portalen kan innehålla särskilda villkor med specifika bestämmelser om skydd av personuppgifter.